วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ นายทรงเดช เสมอคำ สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการฯ เดินทางไปมอบกระโจมอะคริลิค จำนวน 20 ชุด และเจลแอลอกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลสามง่าม โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านทุ่งใหญ่ และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อใช้ในการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยหรือกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (อสม.) พร้อมทั้งขอบคุณ ชื่นชม และให้กำลังใจอาสาสมัครที่ได้เสียสละ ทุ่มเท และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์อย่างดียิ่ง โดยการเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครในการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จนพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงเป็นพื้นที่สีขาวและเป็นจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว

โอกาสนี้ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ ยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ หน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา โดยจะเดินหน้าเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน