พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเรื่อง “การรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ”

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 11.15 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเรื่อง “การรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ” ว่า สืบเนื่องจากที่วุฒิสภาได้รับรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562) จากคณะรัฐมนตรี และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ต้องดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อรายงานทั้ง 3 ฉบับ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา ประกอบการชี้แจงของผู้แทนคณะรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในประเด็นที่สนใจ ทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการที่แต่ละท่านประจำอยู่ และในประเด็นที่สนใจอื่นๆนอกความรับผิดชอบ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการอภิปรายในที่ประชุมวุฒิสภาในวันที่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมวุฒิสภา มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และได้รับทราบแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เห็นควรเสนอให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยการบรรจุเป็นวาระการประชุมของวุฒิสภา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศทั้ง 12 ประเด็น และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านจากสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 15 และวันที่ 16 มิถุนายน 2563

โดยในการรับฟังความคิดเห็นในวันดังกล่าวก็จะเป็นการรับฟังข้อมูลของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุเป้หมายตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความสนใจและควรติดตามรับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินการของรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจได้ติดตามชมการถ่ายทอดสดการประชุมทั้ง 2 วันดังกล่าวด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน