วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุมเข้ม จัดทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุมเข้ม จัดทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่(9 มิถุนายน 2563) นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้าน ได้มีมติในการดำเนินงาน ตามประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ พชอ.แบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีเกษตรอำเภอเป็นประธานในการขับเคลื่อน ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีพัฒนาการอำเภอเป็นประธานในการขับเคลื่อน เรื่อง ตลาดนัดชุมชนมาตรฐาน ,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

โดยมีสาธารณสุขอำเภอเป็นประธานในการขับเคลื่อน,ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะในชุมชนโดยมีท้องถิ่นอำเภอเป็นประธานในการขับเคลื่อน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านรักษาความมั่นคงภายใน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และงานอุบัติเหตุในชุมชน โดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานในการขับเคลื่อน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ. ระดับตำบลโนนตาลขึ้น ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลโนนตาล พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 1 รายและออกสุ่มค่า BI,HI ในชุมชน เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

***101 Smart city *** วีระศักดิ์ จรฯภาพ/ข่าว:ศรีไพร ทูลธรรม /รายงาน