วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราดจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมหารามาธิบดินทร ขึ้น เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราดจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมหารามาธิบดินทร ขึ้น เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

ของอําเภอคลองใหญ่ โดยมี นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธี ภายใต้โครงการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนอาสา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณถนนสายในหน้าโรงพยาบาลคลองใหญ่ สถานพยาบาล จัดเก็บขยะ ถางหญ้า และตัดกิ่งไม้ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่รกร้าง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทาง อำเภอคลองใหญ่ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ได้เชิญชวนประชาชนและจิตอาสา มาร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อปวงชนชาวไทย และเพื่อปลุกพลังให้ประชาชน รู้จักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในวันนี้ที่บริเวณตามถนนสายในหน้าโรงพยาบาลคลองใหญ่ระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร เพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน 4 สถานบันหลักของชาติ คือ สถานบันชาติ สถานบันศาสนา สถานบันพระมหากบัตริย์และประชาชน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร์อานันทมหิดล พระอัฐมหารามาธิบดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อไป

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าว จ.ตราด รายงาน