วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน พชอ.คุมเข้ม ประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19)

อนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธาน พชอ.คุมเข้ม ประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19)

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อย ประธาน พชอ.เป็นประธานในการประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) และมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งกำลังระบาดในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งขับเคลื่อน พชอ.โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกหมู่บ้าน ได้มีมติในการดำเนินงาน ตามประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่องการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ พชอ.แบบมีส่วนร่วมยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับตำบล โดยมีผู้เข้าชี้แจงตัวชี้วัดและแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย เกษตรอำเภอ,พัฒนาการอำเภอ,สาธารณสุขอำเภอ,ตัวแทนท้องถิ่นอำเภอและตัวแทน ผกก.การสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านเศรษฐกิจ สินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

– 1.ร้อยละ 20 ของหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ไดรับการตรวจรับรองผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย
– 2.มีศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นทุกตำบลอย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง
– 3.มีการผลักดันตลาดสีเขียวในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด (Green Market)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
– 1.ร้อยละ 50 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ต้นแบบ
– 2.ร้อยละ 100 ของหมู่บ้าน มีการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม
– 1.ผลคัดกรองไธรอยด์ทารกแรกเกิดไม่เกิน 11.2 mU/Lไม่เกินร้อยละ 3 ของพื้นที่
– 2.อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดลง (ไม่เกินเกณฑ์) 34 ต่อพันประชากร
– 3.อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงไม่เกินร้อยละ 1.85
– 4.ร้อยละ 100 ของร้านค้า ร้านชำ ไม่มีการจำหน่ายยาอันตราย อาหารเสริม เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมาย
– 5.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยไม่เกิน 50 ต่อ แสนประชากร
– 6.ร้อยละ 100 หมู่บ้านจัดทำแผนการดำเนินการค้นหา กลุ่มเสี่ยง pui และผู้ติดเชื้อในชุมชน
– 7.ระดับความสำเร็จของการลดอัตราฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– 1.ร้อยละ 100 ของหมู่บ้านมีการคัดแยกขยะต้นทางในชุมชน(ขยะเปียกทุกครัวเรือน)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านรักษาความมั่นคงภายใน
– 1.ร้อยละ 50 ของจำนวนหมู่บ้าน มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
– 2.ร้อยละ 80 หมู่บ้านมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง
เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อน พชอ.เมืองร้อยเอ็ด เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการดำเนินงาน พชอ. ระดับตำบลขึ้น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดตามเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 1 รายและออกสุ่มค่า BI,HI ในชุมชน เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

***101 Smart city *** วีระศักดิ์ จรฯภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด