ร้อยเอ็ด/… สวท .FM.94.00 MHz ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเครือข่ายวิทยุชุมชน สัมพันธ์

ร้อยเอ็ด/…
สวท .FM.94.00 MHz ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเครือข่ายวิทยุชุมชน สัมพันธ์

เมื่อเวลา 09.00 o-12.00 วันนี้ศุกร์ ที่ 12 มิ.ย.2563 ณ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด ความถี่ Fm.94.00. MHz สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราขธานี .กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมประขุม โครงการวิทยุชุมชนสัมพันธ์ มีวิทยุกระจายเสียงในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ 30 สถานี

นายพศพงศ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อสร้างกรอบความเข้าใจแนวทางเดียวกันในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สวท.สปช.เขต.2 กับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ และสามารถเป็นแกนกลางในการประชาสัมพันธ์สื่อสารให้ประชาชนในทุกพื้นที่ เข้าใจนโยบายของรัฐบาลได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้และเข้าใจ พร้อมขยายเครือข่ายผลการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาลไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลไปสู่ชุมชนท้องถิ่น สู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน