นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) ร่วมกับ สอน.หนองบอน และ อสม.หนองบอน ออกพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในบริเวณบ้านเทิดไท้ ตำบลหนองบอน จำนวน ๑๓ หลัง มอบข้าวสาร อาหารแห้งฯ และรถเข็นนั่งผู้พิการ เพื่อเป็นกำลังใจในยามวิกฤติ COVID

วันศุกร์ที่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา๑๐.๐๐ น.นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายสุชาติ ตันเจริญ) ร่วมกับ สอน.หนองบอน และ อสม.หนองบอน ออกพื้นที่เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในบริเวณบ้านเทิดไท้ ตำบลหนองบอน จำนวน ๑๓ หลัง มอบข้าวสาร อาหารแห้งฯ และรถเข็นนั่งผู้พิการ เพื่อเป็นกำลังใจในยามวิกฤติ COVID

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง