ร้อยเอ็ด/… คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ดูงานการบริหารจัดการน้ำพร้อมแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขงเลย ชี มูล และสงคราม

ร้อยเอ็ด/…
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ดูงานการบริหารจัดการน้ำพร้อมแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขงเลย ชี มูล และสงคราม

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวต้อนรับนายศักดา คงเพชร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม
โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนสังกัดกรมชลประทาน นายอำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและให้ข้อมูลพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาอุทกภัยในช่วงเดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในลุ่มน้ำยัง สาเหตุเนื่องจากลำน้ำคดเคี้ยว เมื่อเกิดฝนตกหนักและการไหลมารวมกันของน้ำจากเทือกเขาภูพาน
มีลุ่มน้ำไหลผ่านรวม 13 สาย

ได้แก่ ลุ่มน้ำชี ลำน้ำยัง และลำน้ำมูล มีลำน้ำหลักได้แก่ ลำเสียวใหญ่ ลำเสียวน้อย ลำเตา ลำพลับพลา ซึ่งไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดศรีสะเกษ ปัญหาน้ำท่วมที่สำคัญเกิดจากการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการถมที่ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนปิดกั้นทางน้ำธรรมชาติ เป็นเหตุทำให้ไม่สามารถระบายน้ำฝนที่ตกได้ทัน
วันที่ 14 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ จะเกดินทางไปศึกษาดูงานที่ อ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ อำเภอปทุมรัตต์ ลำเสียวน้อย อำเภอเกษตรวิสัย และเลิงขี้ตุ่น อำเภอสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการฯ และคณะ เดินทางไปปฏิบัติราชการต่อที่จังหวัดศรีสะเกษ

…ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน