วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee)

การประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee)

วันที่11 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-23.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารฯ จากจีน ซิมบับเว อุซเบกิสถาน แคนาดา ชาด ชิลี ปากีสถาน เซเนกัล เซอร์เบีย สวีเดน ยูกันดา ไทย ซูรินาม และตัวแทนกรรมการบริหารฯ จากอียิปต์ โดยมี นางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมด้วย
โอกาสนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการแนะนำตัวของกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ ได้แก่ สวีเดน ยูกันดา ซิมบับเว ปากีสถาน ชาด และไทย โดย นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวแนะนำตัวและแสดงความมุ่งหวังที่จะทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของโลกในปัจจุบัน ซึ่งต้องการแนวทางแก้ไขและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยและเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุภายในปี 2030
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับฟังการนำเสนอรายงานวิจัยโครงการด้านการเมืองระหว่างสหภารัฐสภา-สหประชาชาติ (IPU-UN Political Project study) ซึ่งเป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ โดยที่ประชุมฯ ได้อภิปรายและให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้ผู้ทำการวิจัยได้นำไปปรับปรุง อาทิ ข้อเสนอแนะให้สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกรัฐสภาโดยคำนึงถึง (1) ความสมดุลของสัดส่วนทางเพศ (2) กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ และ (3) การทำงานที่ส่งเสริมความร่วมมือกับสหประชาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การศึกษาวิจัยตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งสอง ที่ประชุมฯ ยังได้รับฟังรายงานสถานะการจัดทำร่างข้อมติ “การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหประชาชาติ รัฐสภาแห่งชาติและสหภาพรัฐสภา” (Interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union) ซึ่งจะรับรองในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2563

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาในสัดส่วนของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทเวลฟ์พลัส กลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน และกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างลงในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (IPU Sub-Committee on Finance) โดยมีมติเห็นชอบให้กรรมการบริหารจากสวีเดนและชิลี ดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกล่าว
สำหรับระเบียบวาระการประชุมที่ยังค้างพิจารณา ได้แก่ การประชุมของสหภาพรัฐสภาในอนาคต (Future inter-parliamentary meetings) รายงานกิจกรรมของประธานสหภาพรัฐสภา (IPU President’s activities) รายงานประจำปีของเลขาธิการสหภาพรัฐสภา (Impact report of the Secretary General for 2019) และรายงานการเงิน (Financial questions) ซึ่งจะนำไปพิจารณาในการประชุมเสมือนจริงของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาครั้งถัดไป ในวันที่ 18 และวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน