วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ แถลงข่าวเรื่อง “ผลการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกรณีครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนภายในโรงเรียน ในจังหวัดมุกดาหาร” ซึ่งที่ผ่านมาได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เข้าชี้แจง ประกอบด้วย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดูแลเด็กนักเรียนทั้ง 2 คนที่เข้าอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัว ช่วงแรกเด็กมีภาวะเครียดมาก แต่ขณะนี้สามารถปรับตัวได้แล้ว
กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการประสานให้ตำรวจท้องที่สับเปลี่ยนหมุนเวียน เพื่อให้ความคุ้มครองที่บ้านพักเด็กและครอบครัวทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และมีความพร้อมต่อการเยียวยาผู้เสียหาย

กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งให้ครูทั้ง 5 คน ออกจากราชการไว้ก่อน และได้ตั้งกรรมการสอบวินัยอย่างร้ายแรง และได้ออกจากพื้นที่กลับภูมิลำเนาของตนเอง ทั้งนี้จะสอบเชิงลึกว่ามีผู้บริหารโรงเรียนด้วยว่ามีส่วนรับรู้เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่
ขณะที่ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเก็บพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ผลการตรวจเสร็จสิ้นแล้ว การสอบปากคำเด็กได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการสืบพยานเด็ก ซึ่งดำเนินการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และบันทึกคำให้การทั้งภาพและเสียงไว้ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมจัดเจ้าพนักงานตำรวจหมุนเวียนคุ้มครองเด็กตลอดเวลา ส่วนตำรวจที่มีนามสกุลเดียวกันกับหนึ่งในครูที่ต้องหาข่มขืนเด็กนั้น เป็นเจ้าพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนแต่ประการใด
อย่างไรก็ตามนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และในเดือนหน้าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปไปตามหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน