วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายด้านเด็ก ด้านสุขภาพ และด้านสังคมกว่า 80 องค์กร

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับหนังสือจากภาคีเครือข่ายด้านเด็ก ด้านสุขภาพ และด้านสังคมกว่า 80 องค์กร เพื่อร่วมแสดงจุดยืนออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมหยุดความรุนแรงจากเกม

ทั้งนี้แถลงการณ์ดังกล่าวขอผลักดันให้มีกฎหมายกำกับดูแลเกมและประกอบกิจการเกมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีแผนปฏิบัติการแสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับอีสปอร์ตต่อเด็กและเยาวชน ผลักดันให้สร้างความตระหนักเรื่องการรับรู้เท่าทันสื่อของเด็กและเยาวชนเป็นวาระแห่งชาติ

พร้อมกำหนดกลไกทุกระดับ สร้างความตระหนักโดยจัดเวทีสาธารณะให้ทั่วถึงทุกภูมิภาค สนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์และสื่อปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างหลากหลาย รวมถึงส่งเสริมให้มีการสื่อสารสาธารณะผ่านสื่อทุกแขนง เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหา
ขณะที่นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการจะรับเรื่องไว้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันเร่งผลักดัน โดยเฉพาะการเปิดเวทีสาธารณะเพื่อเปิดรับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่จะต้องระดมความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน