วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จัดหางานจังหวัดตราด ประกาศกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ งานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข ตามประกาศศกระทรวงแรงงาน

จัดหางานจังหวัดตราด ประกาศกำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ งานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข ตามประกาศศกระทรวงแรงงาน

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางจงกล สุวรรณานนท์ จัดหางานจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดงานห้ามคนต่างด้าวทำ จำนวน 40 อาชีพ เป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด 27 งาน และงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้โดยมีเงื่อนไข 13 งาน โดยมีเนื้อหาแบ่งงานออกเป็น 4 บัญชี ระบุว่า
บัญชีที่ 1 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยเด็ดขาด 27 งาน ตัวอย่างได้แก่ งานเสริมสวย งานทอเสื่อ งานนายหน้า/ตัวแทน งานนวดไทย งานมัคคุเทศก์ งานเร่ขายสินค้า เป็นต้น
บัญชีที่ 2 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานได้ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ หรือพันธกรณีที่ประเทศไทยมีความผูกพันภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย (MRAs) จำนวน 3 งาน ซึ่งต้องเป็นต่างด้าวของประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้นจึงจะสามารถทำ 3 อาชีพนี้ ได้แก่ วิชาชีพบัญชี วิชาชีพวิศวกรรม วิชาชีพสถาปัตยกรรม

บัญชีที่ 3 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้าง จำนวน 8 งาน ได้แก่ งานกสิกรรม งานที่ทำที่นอน งานทำรองเท้า งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย งานก่อสร้างอื่น ๆ งานทำมีด งานทำหมวก งานปั้นดินเผา
บัญชีที่ 4 งานที่ห้ามคนต่างด้าวทำโดยมีเงื่อนไขให้คนต่างด้าวทำงานนั้นได้ก็แต่เฉพาะงานที่มีนายจ้างและได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองภายใต้บันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ จำนวน 2 งาน ได้แก่ งานกรรมกร และงานขายของหน้าร้าน โดยเป็นแรงงานที่ไทยมี MOU ด้วยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันไทยได้ทำ MOU กับ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ทั้งนี้หลังจากประกาศกระทรวงมีผลใช้บังคับวันที่ 20 มิถุนายน 2563 กรมการจัดหางานจะบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด หากพบเห็นแรงงานต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ขอให้แจ้งเบาะแสได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ศาลากลางหลังใหม่ ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด โทรศัพท์ 0-3952-0218 และ 08-8928-2270 ในวันและเวลาราชการ หรือ ww.facebook/สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด