วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดีคนเก่ง คนกล้า

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดีคนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน โดยมีอธิการบดี คณาจารย์ ตลอดจนผู้แทนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมให้ข้อมูล เสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สำหรับการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในครั้งนี้มีความหลากหลาย โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน สังคม และประเทศชาติ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยโครงสร้าง บ่มเพาะ การศึกษา และการฝึกอบรม แนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้เกิดขึ้นกับคนตามยุค(Generation) และช่วงวัย(Aging) รวมไปถึงข้อคิดเห็นในการสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความคิดเห็นในครอบครัว ศาสนสถาน และสถานศึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในมุมมองของนิสิต นักศึกษา

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า จะนำข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดนำมาวิเคราะห์และยกร่างจัดทำร่างคู่มือ แนวทาง แผนดำเนินการ แผนงาน โครงการ แผนแม่บทหรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม ตามแนวทางศาสตร์พระราชาและยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ต่อมา เวลา 14.30 นาฬิกา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง และคณะ ได้เดินไปยังพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา เพื่อมอบสิ่งของในนามของโครงการจิตอาสาวุฒิสภา ประกอบด้วย ทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา อุปกรณ์ทางการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนการสอนอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน