นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และโฆษกคณะกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

นำโดย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และโฆษกคณะกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน จากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา อาจารย์ และนักศึกษา
โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้าง บ่มเพาะ การศึกษา และการฝึกอบรม
3. แนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้เกิดขึ้นกับคนตามยุค (Generation) และช่วงวัย (Aging)
4. ข้อคิดเห็นในการสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ข้อคิดเห็นในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ศาสนสถาน และสถานศึกษา (บวร : บ้าน วัด โรงเรียน)
6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในมุมมองของนิสิต นักศึกษา

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และยกร่างจัดทำร่างคู่มือ แนวทาง แผนดำเนินการ แผนงาน โครงการ แผนแม่บทหรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน