นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วุฒิสภา เดินทางร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน โดยมีรองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจนตัวแทนนักศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในประเด็น ดังนี้
1. สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. แนวคิดในการพัฒนามนุษย์โดยการสร้าง บ่มเพาะ การศึกษา และการฝึกอบรม
3. แนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้เกิดขึ้นกับคนตามยุค (Generation) และช่วงวัย (Aging)
4. ข้อคิดเห็นในการสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ข้อคิดเห็นในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ศาสนสถาน และสถานศึกษา (บวร: บ้าน วัด โรงเรียน)
6 .ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในมุมมองของนิสิต นักศึกษา

ซึ่งความคิดเห็นจากผู้บริหารและนักศึกษามุ่งเน้นที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ระดับการพัฒนาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และยกร่างจัดทำร่างคู่มือ แนวทาง แผนดำเนินการ แผนงาน โครงการ แผนแม่บทหรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน