นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา

คนที่สอง และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมการลงคะแนนเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน