วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม

วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อการค้าและสร้างรายได้ให้กับประเทศ การลดต้นทุนและลดค่าระวางใน

การขนส่งสินค้าข้ามแดน การผลักดัน National Single Window (NSW) การส่งเสริมและสนับสนุน e-Logistic Platform ของภาคเอกชน รวมถึงข้อเสนอแนะในการพัฒนา e-Logistic Platform เช่น การเชื่อมโยงเงื่อนไขและมาตรการค้าระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงระบ NSW กับกรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน