ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ประกอบ นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม เลขานุการคณะกรรมาธิการ รองศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ และนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา กรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย อาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ดังนี้
1. สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้าง บ่มเพาะ การศึกษา และการฝึกอบรม
3. แนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้เกิดขึ้นกับคนตามยุค (Generation) และช่วงวัย (Aging)
4. ข้อคิดเห็นในการสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ข้อคิดเห็นในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ศาสนสถาน และสถานศึกษา (บวร : บ้าน วัด โรงเรียน)
6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในมุมมองของนิสิต นักศึกษา
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯจะนำข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และยกร่างจัดทำร่างคู่มือ แนวทาง แผนดำเนินการ แผนงาน โครงการ แผนแม่บทหรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน