วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน”

โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม กรรมาธิการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดเสวนาดังกล่าว ได้เชิญประธาน และรองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ประธานและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และประธานและรองประธานสภาเด็กและเยาวชนปริมณฑล เข้าร่วมการเสวนา
ด้าน นายวัลลภ กล่าวว่า ทางคณะกรรมาธิการฯ เล็งเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จึงได้มีการจัดเสวนาขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน นำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ออกมาบังคับใช้สักระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน อาทิ ด้านการดำเนินงาน ด้านกฎหมาย รวมถึงแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานที่กำหนดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และปัญหาอื่น ๆ ในเชิงปฏิบัติระดับพื้นที่อีกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

ด้านนางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะถึงการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนว่า เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดการเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ยังขาดการพัฒนาศักยภาพ อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยขาดความต่อเนื่องในการทำงาน โดยมีข้อเสนอให้มีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ในการอบรมเจ้าหน้าที่สภาเด็กในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในบาทบาทหน้าที่ และภารกิจของสภาเด็กและเยาวชนแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้น และเสนอให้มีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่ออบรม สมาชิกสภาเด็กในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการเสวนาโต๊ะกลมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายและระเบียบในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล ที่ในหลายจังหวัดยังไม่มีความพร้อมจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับอำเภอหรือระดับจังหวัดต่อไปได้ นอกจากนี้อยากให้มีระเบียบที่ชัดเจน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนในภารกิจของสภาเด็ก
ทั้งนี้ ภายหลังการเสวนา ทางคณะกรรมาธิการฯ จะมีการรวบรวมข้อเสนอแนะทั้งหมดไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้มีความเหมาะสมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน