วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในเพจ Facebook คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในเพจ Facebook คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา” โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้ร่วมสัมมนาที่อยู่ในวงการด้านกีฬาเข้าร่วม

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร ปฏิเสธไม่ได้ว่า การประชาสัมพันธ์หรือการสร้างการรับรู้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก นำไปสู่ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมาธิการ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์” โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ เป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารซึ่งมีความสำคัญต่อองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ดังนั้น จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเผยแพร่บทบาท และภารกิจการดำเนินงาน

ซึ่งจะต้องใช้ภาษาที่สั้น กระชับ สามารถสื่อสารให้เข้าใจง่าย รวมไปถึงการจัดรูปแบบทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น จะทำให้มีผู้สนใจและติดตามมากขึ้น และเกิดการสร้างกลุ่มสังคมในการติดตามข่าวสารของคณะกรรมาธิการ
นอกจากนี้ ในวงสัมมนายังได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มทักษะในการเขียนข่าว บทความ การทำเพจ facebook ให้น่าสนใจ การถ่ายภาพและการจัดองค์ประกอบของภาพ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกีฬา ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำเสนอข่าวสาร บทความ ภารกิจของคณะกรรมาธิการให้เป็นที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นได้

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน