วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา

นำโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

โดยมีประเด็นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. สถานการณ์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชน สังคม และประเทศชาติ
2. แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้าง บ่มเพาะ การศึกษา และการฝึกอบรม
3. แนวคิดในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า ให้เกิดขึ้นกับคนตามยุค (Generation) และช่วงวัย (Aging)
4. ข้อคิดเห็นในการสร้างโอกาสและความยั่งยืนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. ข้อคิดเห็นในการสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว ศาสนสถาน และสถานศึกษา (บวร : บ้าน วัด โรงเรียน)
6. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติในมุมมองของนิสิต นักศึกษา
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ จะนำข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และยกร่างจัดทำร่างคู่มือ แนวทาง แผนดำเนินการ แผนงาน โครงการ แผนแม่บทหรือแผนระดับชาติ ในการสร้างคนดี คนเก่งสู่สังคม เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษานำไปปรับใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน