วันพุธ ที่ 15 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา นำโดย นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปะ ตลอดจนการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนไทย

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้กับประชาชนไทย ซึ่งทางคณะกรรมาธิการจะได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน