วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รมช กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารมีมหาวิทยาลัย

รมช กระทรวงศึกษาธิการ ผลักดันให้จังหวัดมุกดาหารมีมหาวิทยาลัย

มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.63 เวลา 13.30 น. ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ศาลาอเนกประสงค์ สำนักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ภายใต้สถานการณ์โรคแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายผู้ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19
โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. และนายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด มุกดาหาร กล่าวรายงานโดยคณะ ได้รับชมวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร , วีดิทัศน์เสนอผลงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ กศน. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Onsite-Onair-Online) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง (การค้าออนไลน์) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (ห้องสมุดดิจิทัล) กิจกรรมศูนย์ฝึกมุกดาหาร หรือ

ศฝช.มุกดาหาร กิจกรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.
นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด มุกดาหาร กล่าวว่า สำนักงาน กศน. จังหวัดมุกดาหาร มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 8 แห่ง ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจงาน โดยดำเนินการภายใต้สถานการณ์โรค ระบาดโควิด-19 (COVID-19) ดังนี้ การจัดการเรียนการสอนนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom โดยจัดเป็นห้องเรียนออนไลน์ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 มีการนำนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ Brand กศน. โดยใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ การค้าออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Group “กศน. New Normal” ช่องทางเพจ และ Facebook ทำให้ผลิตภัณฑ์ Brand กศน. ได้มีการเผยแพร่ ประชาชนสามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เพิ่มขึ้น มีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ โดยการใช้ QR Code ผู้รับบริการสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา และห้องสมุดประชาชน ทั้ง 8 แห่ง ได้ผลักดันให้ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย มีการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดประชาชนทั้ง 8 แห่ง พร้อมทั้งวางแผนดำเนินโครงการ “มุกดาหารเมืองนักอ่าน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการอ่านเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นห้องสมุดชาวบ้าน ที่อ่านหนังสือของชุมชน โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการร่วมมือสนับสนุนทำให้ประชาชนรักการอ่านเพิ่มขึ้นจากการปรับรูปแบบการเรียนการสอนทั้ง 3 แบบ ทำให้ผู้เรียนและผู้รับบริการการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับการรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารแล้ว จะได้นำเรื่องความต้องการของพี่น้องชาวจังหวัดมุกดาหาร ในเรื่องความต้องการให้มีมหาวิทยาลัยเป็นของชาวมุกดาหาร ไปนำเสนอใน ครม. ดังนั้นเพื่อให้เป็นการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ จะได้สั่งการให้ท่านผู้ว่า ฯ ได้ทำหนังสือไปยังที่กระทรวง อว. แล้วจะไปขับเคลื่อนนำมหาวิทยาลัย เพื่อคนจังหวัดมุกดาหารให้ และในขณะเดียวกันต้องเตรียมความพร้อมที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการ เข้าไปขับเคลื่อนการศึกษา ในระดับที่ยังมีผู้ที่จบการศึกษาบางระดับยังไม่ถึง 50 % โดย กศน. จะเข้าไปสร้างเสริมให้และเพิ่มเติมในการศึกษาพื้นฐาน ในเรื่องของการศึกษาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในส่วนอื่นที่เกี่ยวกับ สพฐ. จะให้ สพฐ. ร่วมด้วยช่วยกันทำการสำรวจในมิติของการศึกษาของคนมุกดาหาร จะตั้งใจทำให้อย่างเต็มที่เพื่อชาวมุกดาหาร และได้มอบนโยบาย ว้าว “ WOW ” ด้วยกัน ซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ มาฟังปัญหา มาติดตาม และรับทราบปัญหา จากตาต่อตา และใจต่อใจ และมาดูกำลังใจ สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับชาวมุกดาหาร ในเรื่องของการมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ กศน.ตำบล นี่คือระดับล่าง ที่อยู่ใกล้ชิดของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ได้ทำงานเพิ่มศักยภาพ ดิฉันยินดีทำให้เต็มที่จนถึงระดับของจังหวัด และในทุกส่วนที่ กศน. จะมีบุคคลร่วมได้ เราจะทำเต็มที่ ดร.กนกวรรณกล่าว

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177