ชป.กร.มทบ.33 ( ขุนภักดี 33 ) เข้าไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การรณรงค์ การปฏิบัติตัว แบบ New Normal ที่ ร้าน/ลานค้าตลาดชุมชนบ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตงเชียงใหม่

ชป.กร.มทบ.33 ( ขุนภักดี 33 ) เข้าไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การรณรงค์ การปฏิบัติตัว แบบ New Normal ที่ ร้าน/ลานค้าตลาดชุมชนบ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 63 พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผบ.มทบ33 ได้อนุมัติ ชป.กร.มทบ.33 ( ขุนภักดี 33 ) เข้าไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การรณรงค์ การปฏิบัติตัว แบบ New Normal และรณรงค์กิจกรรม อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง ให้กับประชาชน(พ่อค้า/ แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการในตลาด) ในพื้นที่ ร้าน/ลานค้าตลาดชุมชนบ้านสันป่ายาง ต.สันป่ายาง อ.แม่แตงเชียงใหม่ พร้อมกรอก ” แบบสำรวจความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบก ” ซึ่งการออกแบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นโดยกองทัพบกซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของกองทัพบก.

ทรงวุฒิ ทับทอง