วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 10.40 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ประกอบด้วย นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ และนายพลเดช ปิ่นประทีป รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการฯ

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนติดตามการประชุมวุฒิสภาในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายนนี้ โดยจะเป็นการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในรายงานสรุปผลการดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) โดยในการอภิปรายทั้งสองวันจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เสนอความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และลงลึกรายละเอียดเจาะลึกในประเด็นปฏิรูปประเทศ
นอกจากนี้ หลังการอภิปรายในวันดังกล่าวเสร็จสิ้น ที่ประชุมวุฒิสภาจะมีการนำเสนอรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาของรัฐบาล ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม รวมถึงจะมีการติดตามและเสนอแนะในบางเรื่องที่รัฐบาลจะต้องปรับแผนปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ขณะที่นายพลเดช ปิ่นประทีป กล่าวว่า ในการอภิปรายในช่วงสัปดาห์หน้ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ การปฏิรูปพลังงานที่จะมีการรวมหน่วยงานด้านไฟฟ้าเพื่อเป็นเอกภาพทางนโยบาย ซึ่งจะทำให้การกำหนดค่าไฟฟ้ามีความเป็นธรรมมากขึ้น การปฏิรูปการกระจายอำนาจปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งภายในปี 2563 การปฏิรูปแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท รวมไปถึงการปฏิรูปการเมืองที่ต้องการสร้างให้การเมืองเป็นแบบ New Normal และการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ที่จะมีการตั้งกลไกนโยบายการสร้างความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ
ด้านนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ จะนำเสนอในประเด็นเรื่องความโปร่งใส ซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องสร้างประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ปลอดการทุจริต โดยเฉพาะ พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อจะสร้างให้เป็นต้นแบบแนวทางในการปราบปรามทุจริต การบริหารเชิงนโยบาย และการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส และหลังจากการอภิปรายในวันดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมาธิการจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าว่าแผนปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติหรือไม่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน