สพจ.ชม. ประชุมคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กาแฟเทพเสด็จ)

สพจ.ชม. ประชุมคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กาแฟเทพเสด็จ)


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (กาแฟเทพเสด็จ) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1376/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับพื้นที่ “กาแฟเทพเสด็จ” ในการนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของสินค้ากาแฟเทพเสด็จ ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้เกิดความเชื้อมั่นและกระตุ้นให้ชุมชนเห็นประโยชน์ในการเข้าสู่ระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จึงจัดให้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้ากาแฟเทพเสด็จขึ้นในวันนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง