วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด ประธานมอบหมายภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)ในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด ประธานมอบหมายภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)ในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563

วันอังคารที่ 23 มิฤนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย โดย นายชินกร แก่นคง นายอำภอโพธิ์ชัย กล่าวต้อนรับประธาน นายเลิศบุศย์ กองกอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานเปิดโครงการโครงการประชุมมอบหมายภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.)ในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563
นายชินกร แก่นคง นายอำภอโพธิ์ชัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนขอขอบพระคุณ
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ประชุมมอบหมายภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต) ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปื 2563 “มาตรการตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด”
ของอำเภอโพธิ์ชัย ในครั้งนี้
ด้วยจังหวัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดได้แจ้งแนว

ทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการค้นการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 และมาตรการ “ตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” ให้ศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอดำเนินการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอโพธิ์ชัย จึงได้กำหนดจัดโครงการประชุมมอบหมายภารกิจแก่ชุด
ปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต.) ในการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 “มาตรการตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” เพื่อให้ทราบและ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติต โดยการ
ร่วมมือกันสำรวจข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแบบสำรวจ,การจัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้านชุมชน เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ผู้เสพผู้ค้า) และปัญหาอื่นๆ ที
เป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อันจะนำมาสู่การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไชปัญหาต่อไป
ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
เป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และชุด
ปฏิบัติการประจำตำบล (ชปต) จำนวน9ตำบล รวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์

ดังนี้
1. เพื่อให้ชุดปฏิบัติกรประจำตำบล (ขปต) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มีความรู้และทราบ
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
“มาตรการตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด”
2. เพื่อให้ชุดปฏิบัติการตำบล (ซปต) และกำนั้นผู้ใหญ่บ้านมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

///////////////
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม อัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน