ผอ.สง.ปรมน.ทร.แสดงความยินดี ผู้ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่านใหม่

ผอ.สง.ปรมน.ทร.แสดงความยินดี ผู้ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ท่านใหม่
วันนี้ 23 มิถุนายน 2563 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคง กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน. ทร.) เข้าพบ นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น ผู้ว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ณ ห้องสำนักงานรองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) อาคาร 1 การรถไฟฟ้าขน ส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เขตห้วย ขวาง กรุงเทพฯ

ภ่พ/ข่าว ปชส.สง.ปรมน.ทร.
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน