วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนมของกลุ่มเกษตรกร (Young smart farmer)

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนมของกลุ่มเกษตรกร (Young smart farmer)

ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ (ปศุสัตว์) พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตร ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน

จากนั้น ได้เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เพื่อศึกษาดูงานการผลิต (แปรรูป) น้ำนมแบบครบวงจรและการผลิตอาหารสัตว์สำหรับจำหน่ายให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดที่เกิดขึ้น และศึกษาดูงานโครงการ 9101 กิจกรรมการเพาะเห็ดหูหนูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเชิงสะพาน จังหวัดราชบุรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน