พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกร และศึกษาดูงานการเลี้ยงโคนม ณ วันเพ็ญฟาร์ม จากนั้นได้เดินทางไปยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด

เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน