ณ ห้องประชุมตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

นำโดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน เดินทางลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับฟังบรรยายสรุปจากผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
2) การดำเนินการตามแผนบูรณาการเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3) การดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ
4) การสนับสนุนเงินทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
5) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ตลาดน้ำวัดแคนอก เพื่อรับทราบสภาพแวดล้อม และการค้าขายของชุมชน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน