วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 9 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม และประธานคณะทำงานเกษตรอุตสาหกรรม นำคณะเดินทางไปศึกษาดูงานปัจจัยความสำเร็จขององค์กรในห่วงโซ่อุปทานตัวแบบธุรกิจ (Business Model) ของกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด

(มหาชน) โดยมี นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการรผู้จัดการใหญ่ นายวินิจ เทพนิตย์ นายอำเภอนาเนีย หัวหน้าส่วนราชในอำเภอนาเยีย และผู้แทนเกษตรกรต้นแบบให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน