วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บ้านท่ากะบาก หมู่ 10 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

โดยมี นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ร่วมลงพื้นที่ศึกษาและรับฟังข้อมูลความต้องการของประชาชนกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่ครบวงจรบ้านท่ากะบาก เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของกลุ่มผู้เลี้ยงไหมอีรี่บ้านท่ากะบากให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนที่จะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป

สำหรับข้อมูลความต้องการของประชาชนที่ได้รับฟังครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะรวบรวบและนำเสนอต่อคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกได้รับทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน