วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 6 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ 88 ปี โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี

จากนั้น เวลา 11.00 นาฬิกา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลให้หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นตามตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนผลการปฏิบัติราชการดีเด่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับรางวัล ดังนี้ หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น (หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีน้ำหนักรวมมากกว่า 5 คะแนน) จำนวน 3 หน่วยงาน

ได้แก่ สำนักนโยบายและแผน สำนักประชาสัมพันธ์ และสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น (หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีน้ำหนักรวมระหว่าง 1-5 คะแนน) จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิชาการ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข และสำนักกำกับและตรวจสอบ หน่วยงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนผลการปฏิบัติราชการดีเด่น จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประธานวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง สำนักการคลังและงบประมาณ และสำนักการต่างประเทศ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน