วันอังคาร ที่ 14 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ตรวจโควิด 19 เข้ม เรือขนส่งสินค้าชาย แดนไทย-กัมพูชา

ตรวจโควิด 19 เข้ม เรือขนส่งสินค้าชาย แดนไทย-กัมพูชา

“ศรชล.จังหวัดตราด บูรณาการตรวจสอบเรือขนส่งสินค้าชายแดนตราด”
ในวันนี้ 28 มิ.ย.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จังหวัดตราด) โดย นาวาเอก นฤพนธ์ วิไลธัญญา รอง ผอ. ศรชล.จังหวัดตราด และนาวาเอก เสกสรรค์ สุขศรี หน.ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดตราด (ศคท.จังหวัดตราด) บูรณาการร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ บ้านหาดเล็ก ลงพื้นที่ตรวจเรือขนส่งสินค้าชายแดนไทย-กัมพู ชา ที่นำเข้าและส่งออกสินค้ามาจากประเทศกัมพูชา ณ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตราวัณ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด จำนวน 5 ลำ

(เรือหมายเลขทะเบียน PP2-0023KP , PP1-8223 , PP2-0070 , KK PP2-0081KK ,PP2-0088KK) และที่ท่าเทียบเรือ กัลปังหา อ.คลองใหญ่ จว. ตราด จำนวน 2 ลำ (เรือหมายเลขทะ เบียน KK6.0421 และ KK2.0016) โดยตรวจคัดกรองลูกเรือป้องกันการแพร่เชื้อโควิท-19 มีลูกเรือชาวกัมพูชา จำนวน 25 คน และคนไทย 1 คน รวม 26 คน
ผลการตรวจสอบเรือมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน คนประจำเรือมีใบรับรองการตรวจสุขภาพ และตรวจคัดกรองคนประจำเรือ มีอุณหภูมิร่างกายปกติ และไม่พบผู้สงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19

ภาพ/ข่าว: กองสารนิเทศ ฝอ.สน.ศรชล.ภาค 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645