วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พระปลัดสูชาติ สุวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง/เจ้าคณะตำบลแม่แดด – แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ นำพระสงฆ์และญาติโยมจากกรุงเทพมหานคร ไปถวายเทียนแก่พระธรรมจาริกและสำนักสงฆ์ ในเขตอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อ.ฮอด -อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 19 วัด

พระปลัดสูชาติ สุวฑฒโก เจ้าอาวาสวัดห้วยบง/เจ้าคณะตำบลแม่แดด – แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

นำพระสงฆ์และญาติโยมจากกรุงเทพมหานคร ไปถวายเทียนแก่พระธรรมจาริกและสำนักสงฆ์ ในเขตอำเภอสบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อ.ฮอด -อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จำนวน 19 วัด ที่อยู่ในเขตทุรกันดาร ส่วนมากเป็นกลุ่มชาติพันธ์ดุปกาเกอะญอ ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่มีส่วนยังความสำเร็จในบุญนี้ ขออนิสงค์จงบังเกิดแก่ทุกท่านด้วย