วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขนส่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับหอการค้า จ.ราชบุรี ประชุมชี้แจ้งแนวทางโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของ จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/ขนส่ง จ.ราชบุรี ร่วมกับหอการค้า จ.ราชบุรี ประชุมชี้แจ้งแนวทางโครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของ จ.ราชบุรี.

เมื่อวันที่30 มิ.ย.2563ที่ห้องประชุมโรงแรม ณ.เวลา อ.เมือง จ.. ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเปิดโครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้า จ.ราชบุรี โดยมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่ง จ.ราชบุรี กล่าวถึงโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหอการค้า จ.ราชบุรี เปิดประชุมชี้แจงโครงการมีหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมโดยมีการบรรยายเรื่องกลยุทธ์การปรับตัวของการสู่โลกการเปลี่ยนแปลง Digital.Disruption. โดยรองศาสตราจารย์ โร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งนี้เพื่อให้มีความเตรียมพร้อมกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและศึกษาทบทวนคาดการณ์ปริมาณการขนส่งสินค้าและเส้นทางในจังหวัดราชบุรีกลุ่มภาคตอนล่าง 1 และภาคตะวันตกเชื่อมต่อการขนส่งทุกรูปแบบอีกทั้งยังเป็นการกำหนดที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป.

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน