วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกคณะกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาเรื่อง “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform”

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกคณะกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาเรื่อง “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform”

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 นาฬิกา ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น 7 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ด้านรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอกรอบแนวคิดเกตเวย์ดิจิทัลกลางสำหรับการแลกเปลี่ยนบริการดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐและการบูรณาการข้อมูลระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผ่านโครงการบัตรดิจิทัลแห่งชาติ รวมถึงข้อเสนอแนะที่เป็นสาระสำคัญในรายงานผลการศึกษาไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยของรัฐ

สำหรับกรอบแนวคิดของเกตเวย์บริการดิจิทัลที่นำเสนอนั้น จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมบริการดิจิทัลของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาครัฐจะยังคงทำงานผ่านระบบของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (GDX) ที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเกตเวย์บริการดิจิทัลที่นำเสนอนั้นเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการรับส่งข้อมูลของแต่ละบริการดิจิทัลที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ติดตั้งไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เกตเวย์บริการดิจิทัล โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์มจะเป็นโครงการที่บูรณาการข้อมูลและบริหารข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน