วันพฤหัสบดี ที่ 13 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย

โครงการพัฒนาเครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ. ห้องประชุมพญาไทพลาซ่า เวลา 9.30 น. นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ (สมศ) เป็นประธานในการประชุม บทบาทหน้าที่และการขับเคลื่อนการดำเนินการ เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่ายได้แก่ เครือข่ายพ่อแม่ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายนิสิตนักศึกษา เครือข่ายนักคิด ผู้นำชุมชน เครื่อข่ายพื้นที่การศึกษา เครือข่ายเจ้าหน้าที่การประกันคุณภาพ เครือข่ายนักวิจัยการศึกษา และเครือข่ายสื่อมวลชน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมทางออนไลน์ร่วมด้วย

หลังจากนั้นได้มีการบรรยายถึงบทบาทและหน้าที่การขับเคลื่อน ในการดำเนินการ เครือข่ายการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง 7 องค์กร เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจากเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อเสนอแนะที่ได้นำไปปรับปรุง พัฒนาเครือข่ายของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง ทำให้มีการ มีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆมากยิ่งขึ้น รวมถึงการให้ความสำคัญ การสนับสนุน งานประเมินคุณภาพ ของ (สมศ) ให้เป็นที่รู้จัก มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้มีการบรรยาย ถึงบทบาทและหน้าที่ ขององค์กรทั้ง 7 และร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนวคิด ในการขับเคลื่อน การพัฒนา เครือข่ายการประเมิน คุณภาพภายนอก ( สมศ )