วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ และนายอนาวิล รัตนสถาพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย ครั้งที่ 3 (The 3rd Meeting of AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs : AIPACODD) ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด” โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพและมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียน 9 ประเทศ ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของเวียดนาม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดจากนานาชาติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันยาเสพติดในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง โดยเป็นกรอบการประชุมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly : AIPA) เพื่อแสวงหาความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด ซึ่งเป็นความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิก AIPA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเข้าใจในกลุ่มประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนเพื่อต่อสู้กับยาเสพติดอันตราย รวมทั้งรวบรวมและประเมินแนวทางของฝ่ายนิติบัญญัติของกลุ่มประเทศสมาชิกรัฐสภาอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับยาเสพติดเพื่อการบรรลุเป้าหมายประชาคมอาเซียนที่ปลอดยาเสพติดตลอดจนสร้างความร่วมมือและดำเนินการความสัมพันธ์ในการต่อสู้กับยาเสพติด ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาเซียน ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน