วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ บริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 19.00-23.00 นาฬิกา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการ บริหารสหภาพรัฐสภา ได้เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 3

ของคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (The 283rd session of the Executive Committee) ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วย กรรมการบริหารฯ จากจีน ซิมบับเว อุซเบกิสถาน แคนาดา ชาด ชิลี ปากีสถาน เซอร์เบีย สวีเดน ยูกันดา ไทย สวิตเซอร์แลนด์ และตัวแทนประธานการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี โดยมี นางสาวกาเบรียลลา กูเอบัส บาร์รอน ประธานสหภาพรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และเลขาธิการสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมด้วย
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปรายงานความโปร่งใสขององค์กร (Transparency report)

ที่จัดทำโดย Ms. Malika Aït-Mohamed Parent ที่ปรึกษาอิสระ และมีมติให้จัดตั้ง Sub-Committee on Transparency เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับแก้ไขเนื้อหาของรายงาน ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาเพื่อให้การรับรองต่อไป นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาระเบียบวาระสำคัญ คือ การประชุมสหภาพรัฐสภาในอนาคต โดยที่ประชุมฯ มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและเห็นชอบให้จัดการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Governing Council) ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 และมีมติให้จัดตั้งคณะเพื่อศึกษาและนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาพิจารณาในการประชุมเสมือนจริงครั้งถัดไป ซึ่งมีกำหนดในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00-23.00 นาฬิกา

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาในสัดส่วนกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ได้แบ่งภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ในคณะอนุกรรมาธิการภายใต้คณะกรรมการบริหารฯ ดังนี้ จีนรับหน้าที่ใน Sub-Committee on Transparency ปากีสถานรับหน้าที่ในคณะอนุกรรมาธิการศึกษารูปแบบสำหรับการประชุม Virtual Governing Council และไทยรับหน้าที่ใน Sub-Committee on Finance

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน