วันเสาร์ ที่ 11 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแนะนำชี้แจงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ร้อยเอ็ด..ข่าวเด่น

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแนะนำชี้แจงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการแนะนำชี้แจงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563โดยมี นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการสตรีศึกษา การแนะนำชี้แจงและให้โอวาท แก่นักเรียน พร้อมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, นายประภาส ศรีทอง, ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ฤทธิ์ เถาว์จันทร์, นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา คณะฝ่ายบริหารด้านบุคคล, วิชาการ..ที่เคารพในนามของคณะกรรมการจัดงานแนะนำชี้แจงนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้

การแนะนำชี้แจงนักเรียนใหม่ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักเข้าใจในระเบียบข้อบังคับ กติกา และวัฒนธรรมของโรงเรียน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนักเรียน การเฝ้าระวังตนเอง เพื่อการเรียนรู้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตัวเอง การเตรียมความพร้อมทุกๆด้าน ทั้งร่างกายและจิตใจ และ
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องมือในการเรียน
4. เพื่อให้นักเรียนได้ปรุงแต่งบูรณะการตนเองในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วเลือดน้ำเงินเหลือง
นักเรียนสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตของวันข้างหน้าได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจการแนะนำชี้แจงหรือการปฐมนิเทศครั้งนี้ด้รับความร่วมมือจากครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน
นักเรียนที่เข้ารับการชี้แจงแนะนำนักเรียนในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เฉพาะห้อง จำนวน 355 คน
ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดการแนะนำชี้แจงและให้โอวาท

แก่นักเรียนในลำดับต่อไป..
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีร้อยเอ็ดจากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศท่ีเริ่มคลี่คลาย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติผ่อนปรนให้วัดทุกแห่งสามารถ กลับมาทำกิจกรรมทางศาสนาทุกอย่างได้ตามปกติบนวิถีใหม่ (New Normal) คือ การดำเนินการ มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดการเปิดโรงเรียนจึงมีความเสี่ยงในแง่จำนวนเด็ก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดใหญ่ เป็นการรวมเด็กหลายครอบครัวมาอยู่ในโรงเรียน
จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา โดยออกแบบจุดคัดกรองให้เหมาะสม เพราะโรงเรียนมีขนาดไม่เท่ากัน และขอความร่วมมือกับผู้ปกครองถ้านักเรียนมีไข้ ขอให้หยุดเรียนอยู่บ้านสังเกตอาการ หรือพาไปพบแพทย์รวมทั้งแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ
2. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ในทุกช่วงชั้นขณะอยู่ในโรงเรียน อยู่ในห้องเรียน รวมทั้งบนรถโดยสาร ตลอดจนในที่ชุมนุมชน ให้คุณครูกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. จุดทำความสะอาดล้างมือ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ต้องทำเส้นทางให้ไปจุดล้างมือก่อนไปเข้าชั้นเรียน
4. ออกแบบระยะห่างในชั้นเรียน แต่เด็กอาจเว้นระยะห่างได้ยาก ก็อยากให้จัดกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มย่อยๆ และให้เป็นกลุ่มเดียวกันไปตลอดทั้งวัน เมื่อพบความผิดปกติก็จะติดตามได้รวดเร็ว
5. การทำความสะอาด เน้นพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมทุกวัน เช่น สนามเด็กเล่นก็อาจหมุนเวียนเด็กกลุ่มเล็กๆ ออกมาเล่น แล้วทำความสะอาดระหว่างกลุ่มผลัดเปลี่ยนกิจกรรม และล้างมือก่อนเล่นหลังเล่น ก็จะลดการแพร่ระบาดโรค
6. เรื่องความแออัด หลายกิจกรรมที่คงจัดไม่ได้ เช่น กีฬาสี ที่เป็นความเสี่ยงในการรวมกลุ่มใกล้ชิด อาจต้องงดไปก่อน

“ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดร่วมใจ” ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19“อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด จัดไปไทยชนะ”

……………..
ึคณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา กูลศักดิ์ แสงศักดิ์:ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม อัพเดตสถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/รายงาน