วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ม.แม่โจ้ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก ธนาคารกรุงไทย 100,000 บาท ช่วยต้านภัย Covid-19

ม.แม่โจ้ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จาก ธนาคารกรุงไทย 100,000 บาท ช่วยต้านภัย Covid-19

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้ง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ คุณภาคภูมิ ชมพูบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสผู้บริหารสำนักงานภาค สำนักงานภาคเชียงใหม่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสเข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการรวมถึงการพัฒนาระบบการเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เกิดความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับ นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการ

ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนการทำกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย จำนวน 100,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายอันเกิดจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19).

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม. แม่โจ้