วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อย ประธาน เปิดการประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19)

****อำเภอเมืองร้อยเอ็ด****วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อย ประธาน เปิดการประชุมชี้แจงมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) ให้แก่สถานประกอบการร้านค้าพร้อมชี้แจงแนวทางในการติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและให้บันทึก แบบประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 5 (รอบที่ 1) ระหว่างวันที่ 1-8 กรกฎาคม 2563

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563, (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563, (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีมาตรการผ่อนคลายตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563, (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563, (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมาตรการผ่อนคลายเพื่อให้สถานที่บางแห่งสามารถดำเนินการได้ แต่ยังต้องมีการประเมินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาลเมือง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดำเนินการประเมินฯตามแบบประเมินนี้

แบบประเมินนี้ มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถานที่ประเมินฯ
ส่วนที่ 3 ประเมินมาตรการ สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ
ส่วนที่ 4 ปัญหาหลัก/สาเหตุ/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
เราจะเคลื่อนไปพร้อมกัน

***101 Smart city *** วีระศักดิ์ จรฯภาพ/ข่าว/ศรีไพรฯรายงาน