วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด/… หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยเคลื่อนที่รักษาโรคให้กับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์-บำรุงสุข ที่.ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์

ร้อยเอ็ด/…
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกหน่วยเคลื่อนที่รักษาโรคให้กับชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาร และ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์-บำรุงสุข ที่.ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์
เพื่อให้บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมรับบริการ

ต่อมาในเวลา 09.45 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนโนนสวรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ โดยมี นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด อำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐเชิงรุก มอบเวชภัณฑ์และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด