วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา ประกอบด้วย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ นางทัศนา ยุวานนท์ กรรมาธิการ และนางประยูร เหล่าสายเชื้อ กรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อจัดสรรให้กับกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายสตรีดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี รวมถึงงบประมาณ โครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวของจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ วาที พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินอุดหนุนและประเด็นความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวดังกล่าวปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้นำไปใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน