ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานศูนย์ข้าวชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ทำหน้าที่ประธานการประชุมเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โดยมี ศูนย์ข้าวชุมชนเข้าร่วมประชุม 209 ศูนย์

โดยแบ่งเป็นศูนย์เดิม 201 ศูนย์ ศูนย์ใหม่ปี 62/63 จำนวน 8 ศูนย์ สำหรับประเด็นหลักในการประชุม ได้แก่
1. การสนับสนุนเครื่องมือในการพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง
2. การร่วมบริจาคข้าวแก่ นายกรัฐมนตรี เพื่อถวายแด่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อมอบยังวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
3. แนวทางการสนับสนุนศูนย์ข้าวชุมชน ของนายกรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลางศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ เร่งประชุมหาข้อสรุปนำเสนอความต้องการ การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูง ระดับแปลงจนถึงการจำหน่าย และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
4. อธิบายองค์ความรู้ & ข้อเท็จจริงเรื่อง CPTPP และ UPOV
5. Rice Zoning การปลูกข้าวตามความเหมาะสมของพื้นที่และสายพันธุ์ โดยการใช้ Zoning by Agri-Map
6. เสนอแนะศูนย์ข้าวร้อยเอ็ด และกรมการข้าวให้ซื้อเมล็ดพันธุ์โดยตรงจากศูนย์ข้าวชุมชน แทนการจัดซื้อจากองค์กรภายนอก เนื่องจากเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามาจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ และไม่อยู่ในชั้นเมล็ดพันธุ์ ต่างจากศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตตามกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเคร่งครัดและตรวจสอบย้อนกลับได้

7. เสนอแนะให้มีการพัฒนาชาวนาอาสา และ ศูนย์ข้าวชุมชนที่มีความพร้อมให้สามารถปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ได้ โดยมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดเป็นพี่เลี้ยง และออกใบรับรองมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ ได้ทันตามความต้องการและฤดูการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์
8. เสนอแนะให้จัดลำดับขั้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ในกรมการข้าว กล่าวคือ ศูนย์วิจัยฯ ผลิตชั้นพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ศูนย์เมล็ดฯ ผลิตชั้นพันธุ์ขยาย ศูนย์ข้าวชุมชน ผลิตชั้นพันธุ์จำหน่ายโดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าภาพ จัดและเข้าร่วมประชุม ตลอดจนได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุนเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน