วันอาทิตย์ ที่ 9 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ครูหยุยชื่นชมรัฐบาล เห็นชอบ พรบ.คู่ชีวิต วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส

ครูหยุยชื่นชมรัฐบาล เห็นชอบ พรบ.คู่ชีวิต

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. ที่เป็นการเปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ว่า ช่วงสมัยเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ร่วมกับบรรดากลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ พิจารณาร่าง พรบ.คู่ชีวิต ที่ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่ได้ผลักดันจนกฎหมายผ่านสภาออกมาบังคับใช้ได้ เพียงแต่ร่าง พรบ.คู่ชีวิต ที่พิจารณาคราวเป็น สนช.นั้นยังมีข้อถกเถียงในสองประเด็นสำคัญ คือ เรื่องการรับบุตรบุญธรรมและเรื่องการจัดการมรดก ซึ่งสัมพันธ์กับกฎหมายแพ่งและกฎหมายการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม เรื่องจึงคาราคาซังมาถึงยุคนี้
ดังนั้น เมื่อมีมติ ครม.เห็นชอบในหลักการให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ รับบุตรบุญธรรมได้และดูแลจัดการทรัพย์สินร่วมกันได้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดีและน่าชื่นชม
ทางคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ที่ตนทำหน้าที่เป็นประธานอยู่นั้นได้มีคณะอนุกรรมาธิการสตรีและผู้มีความหลากหลายทางเพศอยู่ พร้อมพิจารณาสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้อยู่แล้ว และเพื่อให้ประเด็นนี้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น ก็จะรีบจัดตั้งคณะทำงานพิจารณา พรบ คู่ชีวิต ขี้นในเร็วๆนี้ เพื่อพิจารณาคู่ขนานไปกับทางกระทรวงยุติธรรมที่เป็นเจ้าของร่างต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน