ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วุฒิสภาร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การผลิตและการพัฒนาครู” โดยมี นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม
นายตวง อันทะไชย กล่าวว่า คณะกรรมาธิการทั้งสองคณะได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและยกระดับการผลิตและพัฒนาครูในทุกระดับ เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะนำไปสู่การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน และประยุกต์วิธีสอบ

เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งการสัมมนาในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทบทวนบริบทต่างๆ ในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปกำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
อย่างไรก็ตามการสัมมนารับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอหลักการและกรอบแนวคิดในการผลิตและการพัฒนาครูจากผู้ทรงคุณวุฒิที่หลากหลายที่มองว่า ปัจจุบันครู อาจารย์ เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่สำคัญ

และถึงเวลาที่ต้องมีการทบทวนแก้ไขให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งควรมีการสำรวจอัตราความต้องการบุคลากรในทุกระดับ ปรับหลักสูตรของครูให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ช่วยสร้างครูให้มีมาตรฐานได้รับการยอมรับ และยกระดับคุณภาพชีวิต การยอมรับทางสังคมของผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับใบประกอบวิชาชีพอื่น รวมถึงต้องปรับปรุงยกระดับมหาวิทยาลัยในการผลิตบุคลากรครูให้มีคุณภาพอีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน