ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

โดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และพันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เยี่ยมชมขั้นตอนกระบวนการผลิตสินค้า และรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหาด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งอุปสรรคของกลุ่มนักท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี ณ บ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยมี นายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซาง ให้การต้อนรับ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งเพื่อนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ไปสานต่อเจตนารมณ์อันนำไปสู่การสัมฤทธิ์ผลของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนและเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา รวมถึงบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน